Bài 1. Giới thiệu về HTML

Bài 1. Giới thiệu về HTML

HTML (Hyper Text Markup Language) là một ngôn ngữ thiết kế web, gồm các đoạn mã chuẩn được quy ước để thiết kế Web và được hiển thị bởi trình duyệt Web.
28069/10

Tự học HTML

Bài 1. Giới thiệu về HTML

HTML (Hyper Text Markup Language) là một ngôn ngữ thiết kế web, gồm các đoạn mã chuẩn được quy ước để thiết kế Web và được hiển thị bởi trình duyệt Web.

Bài viết khác:

Bình luận

Top