Tự học Corel Draw qua ví dụ

Tự học Corel Draw qua ví dụ

19/10

Tự học Corel Draw qua ví dụ

  • Bài 1. Corel draw là gì? - tự học corel draw
  • Tài liệu này giúp bạn tìm hiểu cách dùng Corel DRAW thuộc bộ Corel Graphics Suite 11 và rèn luyện những kỹ năng đồ họa căn bản. Cần nói rằng Corel Graphics Suite thực ra là một bộ công cụ đồ họa.

    Chi tiết

Total: 12
Top