Bài 22 - Tạo bướm bay lượn P3

Bài 22 - Tạo bướm bay lượn P3

Phần lý thuyết bổ sung cho bài thực hành. Tìm hiểu về Pen Tool.
17809/10

Tự học Adobe Flash CS4

Bài 22 - Tạo bướm bay lượn P3

Phần lý thuyết bổ sung cho bài thực hành. Tìm hiểu về Pen Tool.

Học Adobe Flash CS4 cơ bản:

Bạn chọn Pen Tool từ thanh công cụ bên phải:

Sau khi chọn Pen Tool, bạn đưa chuột vào Stage chuột sẽ đổi thành ngòi bút mực có dấu X bên phải .

A. Sử dụng Pen Tool để vẽ đường thẳng:

1. Đưa chuột đến vị trí cần vẽ điểm đầu tiên của đường thẳng và bấm chuột để xác lập điểm đầu của đường thẳng.

2. Đưa chuột đến vị trí mới và bấm chuột để tạo đường thẳng từ hai điểm vừa bấm. (các điểm vừa vẽ gọi là anchor point). Bạn giữ phím Shift khi vẽ để các đường mới vẽ tạo thành một góc là bội số của 45 độ.

3. Tiếp tục bấm vào các vị trí mới để tạo các anchor point.

4. Đưa chuột quay lại điểm đầu tiên. Dưới chuột xuất hiện một vòng tròn.

5. Bấm chuột để kết thúc nét vẽ. bạn thu được một đường khép kín.

Bạn có thể kết thúc nét vẽ để thu được một đường không khép kín bằng cách:

+ Bấm đúp vào điểm cuối.

+ Giữ phím Ctrl và bấm vào một vị trí nào đó không trùng với đường đang vẽ.

+ Chọn một công cụ khác.

B. Sử dụng Pen Tool để vẽ đường cong:

1. Đưa chuột đến vị trí cần vẽ điểm đầu tiên, bấm chuột và kéo một đoạn để xác lập điểm đầu của đường cong.

2. Đưa chuột đến vị trí thứ hai, bấm chuột và kéo một đoạn khác. Flash sẽ tạo một đường cong nối liền hai điểm đã vẽ.

Các đường thẳng xuất hiện tại điểm bạn vẽ gọi là tiếp tuyến. Bạn giữ phím Shift khi vẽ sẽ thu được các tiếp tuyến là bội số của 45 độ. Thông thường bạn canh chỉnh khi kéo tiếp tuyến khoảng 1/3 khoảng cách đến điểm định vẽ tiếp theo.

3. Tiếp tục thao tác trên để tạo các anchor point.

Để kết thúc nét vẽ, bạn thực hiện giống như cách Sử dụng Pen Tool để vẽ đường thẳng.

C. Vẽ tiếp một đường đã kết thúc :

Khi đã kết thúc một đường, bạn có thể vẽ tiếp bằng cách đưa chuột vào một trong các anchor point. Lúc này bên phải chuột xuất hiện thêm một dấu / bên cạnh biểu tượng bút mực.

Bấm chuột vào anchor point, đường thẳng được chọn:

Vẽ tiếp một nét mới từ anchor point vừa chọn:

D. Chuyển sang vẽ đường thẳng khi đang vẽ đường cong và ngược lại:

1. Đưa chuột đến điểm cuối của đường cong đang vẽ, lúc này có hai tiếp tuyến tại điểm cuối. Bên cạnh chuột xuất hiện dấu góc nhọn. Bấm chuột vào điểm này.

Một tiếp tuyến biến mất khỏi điểm vừa chọn:

Bấm chuột vào một điểm mới, bạn thu được một đường thẳng.

Để chuyển sang vẽ một đường cong khác, bạn bấm vào vị trí mới và kéo chuột.

Để đổi hướng tiếp tuyến, bạn giữ phím Alt và chọn tiếp tuyến cần đổi hướng. Chuột biến thành góc nhọn:

Dùng chuột kéo tiếp tuyến đến vị trí mới:

E. Thêm, xóa và chuyển đổi anchor point:

Bạn phân biệt hai loại anchor point:

+ Corner point: xuất hiện khi bạn vẽ đường thẳng.

+ Smooth point: xuất hiện khi bạn vẽ đường cong.

Khi bạn bấm chọn Pen Tool và giữ chuột, menu phụ xuất hiện và bạn có thể chọn các công cụ khác đi kèm là:

Add Anchor Point Tool để thêm anchor point.

Delete Anchor Point Tool để xóa anchor point.

Convert Anchor Point Tool để chuyển đổi anchor point từ corner point sang smooth point và ngược lại.

Add Anchor Point Tool: đưa chuột vào đường cong được chọn, bên phải chuột xuất hiện dấu cộng, bấm vào đường cong để thêm anchor point.

Delete Anchor Point Tool: đưa chuột vào đường cong được chọn, bên phải chuột xuất hiện dấu trừ, bấm vào anchor point để xóa anchor point khỏi đường cong đang chọn.

Anchor point đã được xóa:

Convert Anchor Point Tool: chuột biến thành góc nhọn

Đã chuyển thành corner point:

Đưa chuột vào corner point:

Nắm kéo corner point:

Chuyển thành smooth point với các tiếp tuyến, bạn nắm kéo tiếp tuyến để thay đổi độ cong và hướng nét vẽ:

Tìm hiểu về Subselection Tool:

Thông thường, để thực hiện các thao tác Thêm, xóa và chuyển đổi anchor point, bạn sử dụng công cụ Subselection Tool ở thanh công cụ:

Sau khi chọn Subselection Tool, chuột chuyển thành mũi tên trắng. Khi rê chuột vào đường cong, dưới chuột xuất hiện hình vuông nhỏ màu đen.

Bạn bấm chọn đường cong, các anchor point rỗng ruột xuất hiện xuất hiện:

Lúc này, bạn có thể chọn các công cụ Add Anchor Point Tool, Delete Anchor Point Tool và Convert Anchor Point Tool như đã đề cập ở trên.

Bạn cũng có thể sử dụng Subselection Tool để di chuyển một hoặc nhiều anchor point bằng cách bấm chọn vào các anchor point đó, sau đó di chuyển chúng đến vị trí mới (anchor point được chọn là hình vuông đặc ruột) hoặc bấm phím delete để xóa anchor point được chọn:

Thiết lập Preferences cho Pen tool

Chọn Edit > Preferences… từ menu:

Hộp thoại Preferences xuất hiện, chọn mục Drawing từ Category:

Khu vực Pen tool có các mục:

Show Pen Preview: chọn mục này để nhìn thấy trước nét vẽ kế tiếp khi di chuyển chuột (sau khi đã chọn một anchor point).

Show Solid Points: chọn mục này để Flash hiển thị các anchor point là các hình vuông đặc ruột.

Show Precise Cursors: chọn mục này để Flash hiển thị Pen Tool là dấu chữ thập thay vì là ngòi bút mực.

Nguồn từ nhipsongso.tuoitre.vn


Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Bình luận

Top