Check Yahoo email account exist - Kiểm tra email yahoo có tồn tại hay không? eMail Verifier

Check Yahoo email account exist - Kiểm tra email yahoo có tồn tại hay không? eMail Verifier

Khi muốn gửi tin nhắn trên tài khoản yahoo cho tài khoản nào đó, bạn không biết tài khoản này có tồn tại hay không? Một cách đơn giản là .. vào đăng ký tài khoản đó trên yahoo sẽ biết liền ... kaka... Nhưng muốn check liên tục nhiều tài khoản thì sao?... chết mất
25759/10

Thủ thuật - mẹo vặt

Check Yahoo email account exist - Kiểm tra email yahoo có tồn tại hay không? eMail Verifier

Khi muốn gửi tin nhắn trên tài khoản yahoo cho tài khoản nào đó, bạn không biết tài khoản này có tồn tại hay không? Một cách đơn giản là .. vào đăng ký tài khoản đó trên yahoo sẽ biết liền ... kaka... Nhưng muốn check liên tục nhiều tài khoản thì sao?... chết mất

Bạn có thể sử dụng đoạn code PHP sau, sẽ OK liền!

$url = "https://edit.yahoo.com/reg_json?PartnerName=yahoo_default&[email protected]&ApiName=ValidateFields";
$data = json_decode(file_get_contents($url));

// email khong ton tai
if($data->ResultCode == 'SUCCESS'){
    echo "Khong ton tai";
}
else{
    echo "OK";
}

Bạn cũng có thể tạo 1 form để check cho riêng mình


Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Bình luận

Top