jquery inArray, kiểm tra sự tồn tại của 1 phần tử bất kỳ trong bảng bằng jquery

jquery inArray, kiểm tra sự tồn tại của 1 phần tử bất kỳ trong bảng bằng jquery

35619/10

Javascript -Jquery - Ajax

jquery inArray, kiểm tra sự tồn tại của 1 phần tử bất kỳ trong bảng bằng jquery

Cú pháp:

$.inArray( value, array [, fromIndex] )

value: Giá trị cần tìm

array: là 1 mảng để thực hiện tìm.

fromIndexThe index of the array at which to begin the search. The default is 0, which will search the whole array.

Hàm sẽ trả về giá trị -1 nếu không tìm thấy, hoặc vị trí phần tử được tìm thấy đầu tiên.

vd 1:

var arr = [1, 3, 4, 5, 7]; // khởi tạo phần tử
var vl = 4; // phần tử cần tìm
aler($.inArray(vl, arr));  // xuất ra số 2

vd2:

var arr = [1, 3, 4, 5, 7]; // khởi tạo phần tử
var vl = 10; // phần tử cần tìm
aler($.inArray(vl, arr)); // xuất ra số -1, vì không tìm thấy

 

Hoặc đơn giản nhất là bạn tự viết 1 hàm có tên in_array như thế này:

function in_array(vl, arr){
	    var pos = -1;
	    for(var i = 0; i < arr.length; i++){
	        if(vl == arr[i]){
	            pos = i;
	            break;
	        }
	    }
	    return pos;
	}

Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Bình luận

Top