Javascript kiểm tra trình duyệt đang sử dụng là gì? JavaScript Browser Detection

Javascript kiểm tra trình duyệt đang sử dụng là gì? JavaScript Browser Detection

Có nhiều bạn hỏi mình, làm sao biết được người sử dụng đang xài trình duyệt nào? Bẳng 1 đoạn code javascript nhỏ nhỏ, chúng ta dễ dàng kiểm tra được điều này!
33359/10

Javascript -Jquery - Ajax

Javascript kiểm tra trình duyệt đang sử dụng là gì? JavaScript Browser Detection

Có nhiều bạn hỏi mình, làm sao biết được người sử dụng đang xài trình duyệt nào? Bẳng 1 đoạn code javascript nhỏ nhỏ, chúng ta dễ dàng kiểm tra được điều này!

Bình luận

Top