Code Javascript kiểm tra ngày hợp lệ của một tháng

Code Javascript kiểm tra ngày hợp lệ của một tháng

Bạn cứ bị loằng ngoằng: tháng 1 có bao nhiêu ngày? tháng 2 có bao nhiêu ngày? ... tháng 12 có bao nhiêu ngày? Một đoạn code javascript đơn giản sau sẽ giúp bạn làm được việc này.
38519/10

Javascript -Jquery - Ajax

Code Javascript kiểm tra ngày hợp lệ của một tháng

Bạn cứ bị loằng ngoằng: tháng 1 có bao nhiêu ngày? tháng 2 có bao nhiêu ngày? ... tháng 12 có bao nhiêu ngày? Một đoạn code javascript đơn giản sau sẽ giúp bạn làm được việc này.
function DaysOfMonth(thang, nam){
	    var mon = parseInt(thang, 10) ;
	    var yar = parseInt(nam, 10);
	    switch (mon){
	        case 2:
	            if ((yar%4 == 0)&&(yar%400 !=0))
	                return 29;
	            else
	                return 28;
	            break;
	        case 1:
	        case 3:
	        case 5:
	        case 7:
	        case 8:
	        case 10:
	        case 12:
	            return 31;
	            break;
	        default:
	            return 30;
	    }
	}

Xem ví dụ minh họa tại đây


Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Bình luận

Top