Xử lý XML trong PHP5 một cách nhanh chóng và hiệu quả

Xử lý XML trong PHP5 một cách nhanh chóng và hiệu quả

PHP5 cung cấp class SimpleXML là một class rất dễ sử dụng, bài này sẽ hướng dẫn các bạn parse file XML trong 7 nốt nhạc
29119/10

Học lập trình web PHP

Xử lý XML trong PHP5 một cách nhanh chóng và hiệu quả

PHP5 cung cấp class SimpleXML là một class rất dễ sử dụng, bài này sẽ hướng dẫn các bạn parse file XML trong 7 nốt nhạc

Đầu tiên, lấy một đoạn XML mẫu để tập tành phân tích lưu lại với tên: dataxml.xml

Để tạo ra một đối tượng SimpleXmlElement, cách đơn giản là truyền vào một chuỗi hoặc một file, ta sử dụng theo cú pháp sau:

ví dụ:

$books = new SimpleXMLElement(‘dataxml.xml’, null, true);

Với books là phần tử root đầu tiên trong file XML nên không xét tới.

Lúc này, $books là 1 đối tượng chỉ tới tất cả phần tử con (tức là book) của đoạn XML. Như vậy,  nhìn vào file XML trên, ta có thể lần lượt lấy hết tất cả dữ liệu trong file thông qua vòng lặp

Bây giờ, mở trình duyệt web lên và xem kết quả nào!

Ghi chú:

Lấy giá trị phần tử: $obj->elements_tag_name

Lấy thuộc tính của phần tử: $obj[''attirbute']

Chúc các bạn thành công.

Download toàn bộ source: Phân tích file XML bằng PHP


Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Bình luận

Top