Gửi mail SMTP - PHP đơn giản nhất - Send Mail using SMTP and PHP

Gửi mail SMTP - PHP đơn giản nhất - Send Mail using SMTP and PHP

Điều này rất hữu ích, bạn có thể thực hiện điều này trên các dự án web của mình. Nhưng tất nhiên bạn cần có 1 máy chủ để gửi email - bạn phải tốn tiền để mua nó đấy. Tuy nhiên về phần code PHP thì cực kì đơn giản.
37659/10

Học lập trình web PHP

Gửi mail SMTP - PHP đơn giản nhất - Send Mail using SMTP and PHP

Điều này rất hữu ích, bạn có thể thực hiện điều này trên các dự án web của mình. Nhưng tất nhiên bạn cần có 1 máy chủ để gửi email - bạn phải tốn tiền để mua nó đấy. Tuy nhiên về phần code PHP thì cực kì đơn giản.

Trong nội dung phần này gồm có 3 file:

- Index.php
- SMTPconfig.php // SMTP Server Cofiguration
- SMTPClass.php // SMTP Mail Sending Class

File đầu tiên, đó là file cấu hình các thông tin liên quan tới việc đăng nhập.

SMTPconfig.php You have to change SMTP server details.

<?php
//Server Address
$SmtpServer="127.0.0.1"; // server gửi email của bạn
$SmtpPort="25"; //default  // cổng
$SmtpUser="username";
$SmtpPass="password";
?>

Ví dụ:

<?php
//Server Address
$SmtpServer="112.78.8.20"; // địa chỉ ip server share hosting
$SmtpPort="2095"; // cổng đăng nhập vào hệ thống mail
$SmtpUser="[email protected]";
$SmtpPass="password";
?>

Tuy nhiên, mình không dám chắc là sẽ thực hiện thành công với dịch vụ share hosting. Tốt nhất là đầu tư luôn 1 con server chuyên gửi email. angry

File thứ 2: chưa dòng lệnh để gửi email

SMTPclass.php  SMTP mail sending class.

<?php
class SMTPClient
{

function SMTPClient ($SmtpServer, $SmtpPort, $SmtpUser, $SmtpPass, $from, $to, $subject, $body)
{

$this->SmtpServer = $SmtpServer;
$this->SmtpUser = base64_encode ($SmtpUser);
$this->SmtpPass = base64_encode ($SmtpPass);
$this->from = $from;
$this->to = $to;
$this->subject = $subject;
$this->body = $body;

if ($SmtpPort == "")
{
$this->PortSMTP = 25;
}
else
{
$this->PortSMTP = $SmtpPort;
}
}

function SendMail ()
{
if ($SMTPIN = fsockopen ($this->SmtpServer, $this->PortSMTP))
{
fputs ($SMTPIN, "EHLO ".$HTTP_HOST."\r\n");
$talk["hello"] = fgets ( $SMTPIN, 1024 );
fputs($SMTPIN, "auth login\r\n");
$talk["res"]=fgets($SMTPIN,1024);
fputs($SMTPIN, $this->SmtpUser."\r\n");
$talk["user"]=fgets($SMTPIN,1024);
fputs($SMTPIN, $this->SmtpPass."\r\n");
$talk["pass"]=fgets($SMTPIN,256);
fputs ($SMTPIN, "MAIL FROM: <".$this->from.">\r\n");
$talk["From"] = fgets ( $SMTPIN, 1024 );
fputs ($SMTPIN, "RCPT TO: <".$this->to.">\r\n");
$talk["To"] = fgets ($SMTPIN, 1024);
fputs($SMTPIN, "DATA\r\n");
$talk["data"]=fgets( $SMTPIN,1024 );
fputs($SMTPIN, "To: <".$this->to.">\r\nFrom: <".$this->from.">\r\nSubject:".$this->subject."\r\n\r\n\r\n".$this->body."\r\n.\r\n");
$talk["send"]=fgets($SMTPIN,256);
//CLOSE CONNECTION AND EXIT ...
fputs ($SMTPIN, "QUIT\r\n");
fclose($SMTPIN);
//
}
return $talk;
}
}
?>

Và file cuối cùng là file ví dụ để kiểm tra lại kết quả.

index.php

<?php
include('SMTPconfig.php');
include('SMTPClass.php');
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST")
{
$to = $_POST['to'];
$from = $_POST['from'];
$subject = $_POST['sub'];
$body = $_POST['message'];
$SMTPMail = new SMTPClient ($SmtpServer, $SmtpPort, $SmtpUser, $SmtpPass, $from, $to, $subject, $body);
$SMTPChat = $SMTPMail->SendMail();
}
?>
<form method="post" action="">
To:<input type="text" name="to" />
From :<input type='text' name="from" />
Subject :<input type='text' name="sub" />
Message :<textarea name="message"></textarea>
<input type="submit" value=" Send " />
</form>

Download toàn bộ ví dụ về gửi mail bằng smtp và php tại đây


Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Bình luận

Top