Email Class PHP - Gửi Email bằng SMTP server. Full class_smtp source php

Email Class PHP - Gửi Email bằng SMTP server. Full class_smtp source php

Giới thiệu đến các bạn một cách gửi email bằng server smtp bàng code PHP. Trong class_smtp.php này kết hợp với class.phpmailer.php nên bạn có nhiều tùy chọn hơn. Áp dụng thành công nhiều dịch vụ mail như google, yahoo, mail domain, ...
44479/10

Học lập trình web PHP

Email Class PHP - Gửi Email bằng SMTP server. Full class_smtp source php

Giới thiệu đến các bạn một cách gửi email bằng server smtp bàng code PHP. Trong class_smtp.php này kết hợp với class.phpmailer.php nên bạn có nhiều tùy chọn hơn. Áp dụng thành công nhiều dịch vụ mail như google, yahoo, mail domain, ...

Nếu áp dụng thành công, bạn có thể dễ dàng thực hiện chiến lượt email marketing của mình rồi đấy

Trước hết, bạn download toàn bộ source code:

Gửi email bằng server smtp email class PHP tại đây

Sau khi download về xong, bạn mở file sample.php ra để cấu hình lại cho phù hợp nhé.

Nội dung file sample.php như sau:

<?php
include ("class.phpmailer.php");

$mail = new PHPMailer();
$mail->setMail('smtp'); // smtp | mail (ham mail trong PHP), default: mail

$mail->Host = "smtp.gmail.com"; //
$mail->Port = 465;
$mail->SMTPAuth = true;
$mail->SMTPSecure = 'ssl'; // ssl hoac tls, neu su dung tls thi $mail->Port la: 587
$mail->Username = "[email protected]"; // tai khoan dang nhap de gui email
$mail->Password = "*********";            // mat khau gui email

$mail->From = "[email protected]"; // email se duoc thay the email trong smtp
$mail->AddReplyTo("[email protected]");  // email cho phep nguoi dung reply lai
$mail->FromName = "iTNET"; // ho ten nguoi gui email

$mail->WordWrap = 50;
$mail->IsHTML('text/html');     //text/html | text/plain, default:text/html

$mail->AltBody = "Send from ITNetCorp class_smtp_mail"; //Text Body

$mail->Body = "Noi dung can gui"; //HTML Body
$mail->Subject = "Tieu de email";
$mail->AddAddress("[email protected]"); // email nguoi nhan

$mail->Send();
$mail->ClearAddresses();

?>

Những phần cần quan tâm thay đổi để kiểm tra thử đó là:

- $mail->Username

- $mail->Password

- $mail->AddAddress // nguoi nhan email

Bạn có thể khám phá thêm trong class.phpmailer.phpclass_smtp.php về các tính năng như là:

cc

bcc

Attach file

...

Trong 1 tình huống nào đó, nếu không gửi được email, bạn cần phải bật tính năng IMAP trong gmail nhé

smtp mail, sendmail smtp php, php send mail, class mail smtp, gửi email smtp. gửi mail bằng gmail smtp

Tuy nhiên, với chứng thực của google, thư của bạn sẽ bị cho là spam, thư rác trong trường hợp nội dung quá ngắn và gửi email nhiều trong ngày.

Chúc bạn thành công!

Download source Gửi email bằng server smtp email class PHP


Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Bình luận

Top