Sao file .htaccess không chạy được trên windows? không chạy trên localhost

Sao file .htaccess không chạy được trên windows? không chạy trên localhost

Đã tạo thành công file .htaccess rồi, nhưng khi đưa vào web thì lại ko thấy có tác dụng đâu hết? Mình đang sử dụng AppSerV. Đây là câu hỏi thứ 2 mình gặp. :)
46009/10

.htaccess - làm việc với .htaccess

Sao file .htaccess không chạy được trên windows? không chạy trên localhost

Đã tạo thành công file .htaccess rồi, nhưng khi đưa vào web thì lại ko thấy có tác dụng đâu hết? Mình đang sử dụng AppSerV. Đây là câu hỏi thứ 2 mình gặp. :)

Khi thiết kế website, lập trình wesite khá vất vả đấy chứ các bạn nhỉ? chạy được file .htaccess trên localhost của windows cũng là 1 vấn đề lớn đấy. Mặc định, .htaccess không chạy trên windows đâu!

Để file .htaccess chạy được trên localhost của windows, bạn cần làm theo thao tác sau:

Bước 1.

Mở file httpd.conf

AppServ/Apache2.2/conf/httpd.conf

Step 2:

Tìm dòng #LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

Sửa thành:

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

Bỏ dấu thăng (#) phía trước, sau đó lưu lại và .... Khởi động lại Apache sẽ có tác dụng

Đơn giản không nào?  hy vọng giúp được bạn


Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Công ty thiết kế website, lập trình phần mềm NEVICOM

Bình luận

Top