Key: hoc flash

  • Bài 19: Áp dụng color effect để tạo slideshow - p4
  • Phần lý thuyết bổ sung cho bài thực hành. Thông thường, các ảnh chụp có kích thước lớn. Nếu bạn import trực tiếp vào Flash để tạo slideshow sẽ làm tác phẩm của bạn có kích thước lớn, gây khó khăn cho người xem vì phải chờ trình duyệt tải về.

    Chi tiết

Total: 44
Top