Key: Google khien con nguoi ngu di

  • Google có làm con người 'ngu' đi?
  • Không ít người thường nghĩ rằng trí óc là thứ sẵn có xuất hiện trong đầu, có mầm mống (dù nhiều hay ít) ở mỗi cá nhân trong điều kiện độc lập suy nghĩ.

    Chi tiết

Total: 1
Top