Loading...

Slide giới thiệu HTML trên website

Nhấn để chuyển trang.

Các phím điều khiển
 • Nhấn hoặc để di chuyển qua lại giữa các trang.
 • Ctrl/Command+ hoặc - để phóng lớn hoặc thu nhỏ.
 • S Xem mã nguồn của trang.
 • T Thay đổi giao diện.
 • H Cú pháp nổi bật.
 • N Xem chi ghú.
 • 3 Đổi hiệu ứng 3D.
 • 0 Trợ giúp.

HTML5*

Đưa sự nghiệp phát triển Web lên tầm cao mới

Lịch sử phát triển của công nghệ web
 • 1991 HTML
 • 1994 HTML 2
 • 1996 CSS 1 + JavaScript
 • 1997 HTML 4
 • 1998 CSS 2
 • 2000 XHTML 1
 • 2002 Tableless Web Design
 • 2005 AJAX
 • 2009 HTML 5
HTML5 ~= HTML + CSS + JS APIs

Nội dung trong slide này:

Lưu trữ

Expect the unexpected

HTML5 Offline & Storage
JS

Lưu trữ dữ liệu

 
// use localStorage for persistent storage
// use sessionStorage for per tab storage
saveButton.addEventListener('click', function () {
 window.localStorage.setItem('value', area.value);
 window.localStorage.setItem('timestamp', (new Date()).getTime());
}, false);
textarea.value = window.localStorage.getItem('value');

Giá trị đoạn văn bản sẽ được lưu lại ở trình duyệt (crash-safe)

JS

Cở sở dữ liệu (Web SQL)

var db = window.openDatabase("DBName", "1.0", "description", 5*1024*1024); //5MB
db.transaction(function(tx) {
 tx.executeSql("SELECT * FROM test", [], successCallback, errorCallback);
});

Bạn có thể xem CSDL từ menu: Developer > Developer Tools > Storage
(sử dụng Google Chrome)

  JS

  Lập chỉ mục DB

  var idbRequest = window.indexedDB.open('Database Name');
  idbRequest.onsuccess = function(event) {
   var db = event.srcElement.result;
   var transaction = db.transaction([], IDBTransaction.READ_ONLY);
   var curRequest = transaction.objectStore('ObjectStore Name').openCursor();
   curRequest.onsuccess = ...;
  };
  
  JS

  Bộ nhớ đệm

  <html manifest="cache.appcache">
   
  window.applicationCache.addEventListener('updateready', function(e) {
   if (window.applicationCache.status == window.applicationCache.UPDATEREADY) {
    window.applicationCache.swapCache();
    if (confirm('A new version of this site is available. Load it?')) {
     window.location.reload();
    }
   }
  }, false);
  
  cache.appcache:
  CACHE MANIFEST
  # version 1.0.0
   
  CACHE:
  /html5/src/logic.js
  /html5/src/style.css
  /html5/src/background.png
   
  NETWORK:
  *
  

  Để thấy rõ điều này, chúng ta có thể tắt mạng (ngắt kết nối internet) Và Refresh lại trang này, mọi thứ vẫn hoạt động bình thường

  Realtime / Communication

  Stay connected

  HTML5 Realtime & Communication
  JS

  Web Workers

  main.js:
   var worker = new Worker('task.js');
  worker.onmessage = function(event) { alert(event.data); };
  worker.postMessage('data');
  
  task.js:
   self.onmessage = function(event) {
   // Do some work.
   self.postMessage("recv'd: " + event.data);
  };
  

  Loading Route...

  Try dragging the map while the complex route is being calculated (you will only be able to do that with Workers!)

  JS

  Lập trình socket trên web

  var socket = new WebSocket('ws://html5rocks.websocket.org/echo');
  socket.onopen = function(event) {
   socket.send('Hello, WebSocket');
  };
  socket.onmessage = function(event) { alert(event.data); }
  socket.onclose = function(event) { alert('closed'); }
  

  Full-duplex, bi-directional communication over the Web: Both the server and client can send data at any time, or even at the same time. Only the data itself is sent, without the overhead of HTTP headers, dramatically reducing bandwidth.

  Use the echo demo below to test a WebSocket connection from your browser. Both the message you send and the response you receive travel over the same WebSocket connection.

  Location:  Message:

  Output:
  Demo powered by
  JS

  Thông báo

  if (window.webkitNotifications.checkPermission() == 0) {
   // you can pass any url as a parameter
   window.webkitNotifications.createNotification(tweet.picture, tweet.title, 
     tweet.text).show();
  } else {
   window.webkitNotifications.requestPermission();
  }
  

  Ghi chú: Click lại nút trên để hủy bỏ quyền cấp phát


  Điền username của bạn trên twitter để hiển thị tweet mới nhất ở dạng thông báo

  File / Hardware Access

  Deeper integration with the Operating System

  HTML5 Device Access
  JS

  Kéo & thả

  document.addEventListener('dragstart', function(event) {
   event.dataTransfer.setData('text', 'Customized text');
   event.dataTransfer.effectAllowed = 'copy';
  }, false);
  
  1. Chọn ký tự và kéo (các kỹ tự gốc sẽ bị xóa)
  2. Chọn ký tự và kéo tiếp (các ký tự được kéo vào trước đó sẽ bị thay thế)
  Mã nguồn
  Thả vào đây
  JS

  Lấy file từ computer của bạn (File API)

  Sử dụng file từ máy tính:

   
  document.querySelector('#dropzone').addEventListener('drop', function(e) {
   var reader = new FileReader();
   reader.onload = function(evt) {
    document.querySelector('img').src = evt.target.result;
   };
   
   reader.readAsDataURL(e.dataTransfer.files[0]);
  }, false);
  
  Chọn file hình từ máy tính, và kéo thả vào đây
  JS

  Lưu file về máy tính

  Lưu file về máy tính của bạn:

   
  <a href="src/star.mp3" draggable="true" class="dragout"
    data-downloadurl="MIMETYPE:FILENAME:ABSOLUTE_URI_TO_FILE">download</a>
  
   
  var files = document.querySelectorAll('.dragout');
  for (var i = 0, file; file = files[i]; ++i) {
   file.addEventListener('dragstart', function(e) {
    e.dataTransfer.setData('DownloadURL', this.dataset.downloadurl);
   }, false);
  }
  
  Click chọn file và lưu về máy tính của bạn: .pdf file .mp3 file

  ( đặt tính này chỉ làm việc được trên trình duyệt Google Chrome )

  JS

  FileSystem APIs

  Đồng bộ ghi file vào sandboxed của hệ thống sử dụng JavaScript:

   
  window.requestFileSystem(window.TEMPORARY, 1024 * 1024, function(fs) {
   
   // fs.root is a DirectoryEntry object.
   fs.root.getFile('log.txt', {create: true}, function(fileEntry) {
   
    fileEntry.createWriter(function(writer) { // writer is a FileWriter object.
   
      writer.onwrite = function(e) { ... };
      writer.onerror = function(e) { ... };
   
      var bb = new BlobBuilder();
      bb.append('Hello World!');
   
      writer.write(bb.getBlob('text/plain'));
   
    }, opt_errorHandler);
   }
   
  }, opt_errorHandler);
  

  ( The FileSystem API chỉ được thực hiện trên Google Chrome 9+ )

  JS

  Geolocation

  if (navigator.Xác định vị trí) {
   navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position) {
    var latLng = new google.maps.LatLng(
      position.coords.latitude, position.coords.longitude);
    var marker = new google.maps.Marker({position: latLng, map: map});
    map.setCenter(latLng);
   }, errorHandler);
  }
  
  JS

  Ghép nhiều mảnh vô hướng

   
  window.addEventListener('deviceorientation', function(event) {
   var a = event.alpha;
   var b = event.beta;
   var g = event.gamma;
  }, false);
  

  Ví dụ này chỉ hoạt động trên FF3.6+ hoặc Google Chrome on a device with a built in accelerometer or iOS 4.2.

  HTML

  Đọc nội dung

  <input type="text" x-webkit-speech />

  Đọc văn bản không hoạt động trên trình duyệt này.
  Sử dụng Google Chrome với --enable-speech-input được bật.

  JS APIs
  • Khả năng lưu trữ ở phía người dùng (Web SQL Database, App Cache, Web Storage)
  • Khả năng trao đổi thông tin (Web Sockets, Worker Workers)
  • Sử dụng các kinh nghiệm dùng Desktop (Thông báo, các API kéo thả)
  • Xác định vị trí

  Semantics & Markup

  More meaningful elements

  HTML5 Semantics & Markup
  HTML

  Các thẻ HTML có nghĩa

  <body>
   <header>
    <hgroup>
     <h1>Page title</h1>
     <h2>Page subtitle</h2>
    </hgroup>
   </header>
   
   <nav>
    <ul>
     Navigation...
    </ul>
   </nav>
   <section>
    <article>
     <header>
      <h1>Title</h1>
     </header>
     <section>
      Content...
     </section>
    </article>
    <article>
     <header>
      <h1>Title</h1>
     </header>
     <section>
      Content...
     </section>
    </article>
   </section>
   
   <aside>
    Top links...
   </aside>
   
   <figure>
    <img src="..."/>
    <figcaption>Chart 1.1</figcaption>
   </figure>
   
   <footer>
    Copyright ©
  <time datetime="2010-11-08">2010</time>. </footer> </body>
  HTML

  Tạo ứng dụng

   
  <input list="cars"/>
  <datalist id="cars">
   <option value="BMW"/>
   <option value="Ford"/>
   <option value="Volvo"/>
  </datalist>
   
   
    
  <menu>
   <command type="command" disabled label="Publish" />
  </menu>
   
  <details>
   <summary>HTML 5</summary>
   This slide deck teaches you everything you need to know about HTML 5.
  </details>
  
  HTML 5This slide deck teaches you everything you need to know about HTML 5.
  <meter min="0" max="100" low="40" high="90" optimum="100" value="91">A+</meter>
  Your score is: A+
  <progress>working...</progress> Download is: working...
  <progress value="75" max="100">3/4 complete</progress> Goal is: 3/4 complete
  HTML

  Microdata

  <div itemscope itemtype="http://example.org/band">
   <p>My name is <span itemprop="name">Neil</span>.</p>
   <p>My band is called <span itemprop="band">Four Parts Water</span>.</p>
   <p>I am <span itemprop="nationality">British</span>.</p>
  </div>
  
  Google Rich Snippets Tool screenshot
  Rich Snippets Testing Tool at http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippet
  HTML

  ARIA attributes

  <ul id="tree1"
     role="tree" 
     tabindex="0" 
     aria-labelledby="label_1">
   <li role="treeitem" tabindex="-1" aria-expanded="true">Fruits</li>
   <li role="group">
    <ul>
     <li role="treeitem" tabindex="-1">Oranges</li>
     <li role="treeitem" tabindex="-1">Pineapples</li>
     ...
    </ul>
   </li>
  </ul>
  
  HTML

  Các thành phần mới trong form

  <style>
   [required] {
    border-color: #88a;
    -webkit-box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 0, 255, .5);
   }
   :invalid {
    border-color: #e88;
    -webkit-box-shadow: 0 0 5px rgba(255, 0, 0, .8);
   }
  </style>
  
  <input type="text" required />
   
  <input type="email" value="" />
   
  <input type="date" min="2010-08-14" max="2011-08-14" value="2010-08-14"/>
   
  <input type="range" min="0" max="50" value="10" />
   
  <input type="search" results="10" placeholder="Search..." />
   
  <input type="tel" placeholder="(555) 555-5555"
       pattern="^\(?\d{3}\)?[-\s]\d{3}[-\s]\d{4}.*?$" />
   
  <input type="color" placeholder="e.g. #bbbbbb" />
   
  <input type="number" step="1" min="-5" max="10" value="0" />
  
  HTML

  Form field types on mobile

  type="text"
  android keyboard on input type text
  Android Device
  type="number"
  android keyboard on input type number
  Android Device
  type="email"
  iphone keyboard on input type email
  iPhone Device
  type="tel"
  iphone keyboard on input type tel
  iPhone Device

  Graphics / Multimedia

  2D & 3D

  HTML5 3D & Effects HTML5 Multimedia
  HTML JS

  Audio + Video

  <audio id="audio" src="sound.mp3" controls></audio>
  document.getElementById("audio").muted = false;
  
   
  <video id="video" src="movie.webm" autoplay controls></video>
  document.getElementById("video").play();
  
  HTML JS

  Canvas 2D

  <canvas id="canvas" width="838" height="220"></canvas>
   
  <script>
   var canvasContext = document.getElementById("canvas").getContext("2d");
   canvasContext.fillRect(250, 25, 150, 100);
   
   canvasContext.beginPath();
   canvasContext.arc(450, 110, 100, Math.PI * 1/2, Math.PI * 3/2);
   canvasContext.lineWidth = 15;
   canvasContext.lineCap = 'round';
   canvasContext.strokeStyle = 'rgba(255, 127, 0, 0.5)';
   canvasContext.stroke();
  </script>
  HTML JS

  Canvas example

  HTML JS

  Canvas 3D (WebGL)

  <canvas id="canvas" width="838" height="220"></canvas>
   
  <script>
   var gl = document.getElementById("canvas").getContext("experimental-webgl");
   gl.viewport(0, 0, canvas.width, canvas.height);
   ...
  </script>
        
  HTML

  Inline SVG

  <html>
   <svg>
    <circle id="myCircle" class="important" cx="50%" cy="50%" r="100" 
      fill="url(#myGradient)"
      onmousedown="alert('hello');"/>
   </svg> 
  </html>
  HTML

  SVG example

  CSS3

  Presentation & Styling

  HTML5 Styling
  CSS

  CSS Selectors

  Selectors

  .row:nth-child(even) {
   background: #dde;
  }
  .row:nth-child(odd) {
   background: white;
  }
  
  Row 1
  Row 2
  Row 3
  Row 4

  Image-like display

  div {
   display: inline-block;
  }
  

  Specific attributes

  input[type="text"] {
   background: #eee;
  }

  Negation

  :not(.box) {
   color: #00c; 
  }      
  :not(span) {
   display: block; 
  } 
  

  More specific targetting

  h2:first-child { ... }
   
  div.text > div { ... } 
  h2 + header { ... } 
  
  CSS

  Webfonts

  @font-face {
   font-family: 'LeagueGothic';
   src: url(LeagueGothic.otf);
  }
   
  @font-face {
   font-family: 'Droid Sans';
   src: url(Droid_Sans.ttf);
  }
   
  header {
   font-family: 'LeagueGothic';
  }
  LeagueGothic font with no image replacement
  CSS

  Text wrapping

  div {
   text-overflow: ellipsis; 
  }
  A long cold winter delayed the blossoming of the millions of cherry, apricot, peach, and prune plum trees covering hundreds of square miles of the Valley floor. Then, unlike many years, the rains that followed were light and too early to knock the blossoms from their branches.
  A long cold winter delayed the blossoming of the millions of cherry, apricot, peach, and prune plum trees covering hundreds of square miles of the Valley floor. Then, unlike many years, the rains that followed were light and too early to knock the blossoms from their branches.
  A long cold winter delayed the blossoming of the millions of cherry, apricot, peach, and prune plum trees covering hundreds of square miles of the Valley floor. Then, unlike many years, the rains that followed were light and too early to knock the blossoms from their branches.

  Play with the slider on this and further pages!

  CSS

  Columns

  -webkit-column-count: 2; 
  -webkit-column-rule: 1px solid #bbb;
  -webkit-column-gap: 2em;

  In March 1936, an unusual confluence of forces occurred in Santa Clara County.

  A long cold winter delayed the blossoming of the millions of cherry, apricot, peach, and prune plum trees covering hundreds of square miles of the Valley floor. Then, unlike many years, the rains that followed were light and too early to knock the blossoms from their branches.

  Instead, by the billions, they all burst open at once. Seemingly overnight, the ocean of green that was the Valley turned into a low, soft, dizzyingly perfumed cloud of pink and white. Uncounted bees and yellow jackets, newly born, raced out of their hives and holes, overwhelmed by this impossible banquet.

  Then came the wind.

  It roared off the Pacific Ocean, through the nearly uninhabited passes of the Santa Cruz Mountains and then, flattening out, poured down into the great alluvial plains of the Valley. A tidal bore of warm air, it tore along the columns of trees, ripped the blossoms apart and carried them off in a fluttering flood of petals like foam rolling up a beach.

  This perfumed blizzard hit Stevens Creek Boulevard, a two-lane road with a streetcar line down its center, that was the main road in the West Valley. It froze traffic, as drivers found themselves lost in a soft, muted whiteout. Only the streetcar, its path predetermined, passed on...

  CSS

  Text stroke

  div {
   -webkit-text-fill-color: black;
   -webkit-text-stroke-color: red;
   -webkit-text-stroke-width: 0.00px; 
  }
  Text stroke example
  CSS

  Opacity

   color: rgba(255, 0, 0, 0.75); 
   background: rgba(0, 0, 255, 0.75); 
  
  Independent opacity
  CSS

  Hue/saturation/luminance color

  color: hsla(
   128 
   74% 
   33% 
   1.00 
      
  HSL example
  CSS

  Rounded corners

   
         face: border-radius: 0px; 
         left eye: border-radius: 0px; 
         right eye: border-radius: 0px; 
         base white: border-radius: 0px; 
         mouth: border-radius: 0px; 
         nose: border-radius: 0px; 
         left black eye: border-radius: 0px; 
         right black eye: border-radius: 0px; 
        
  CSS

  Gradients

  background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, 
                 from(#00abeb), to(white), 
                 color-stop(0.5, white), color-stop(0.5, #66cc00))
  

  background: -webkit-gradient(radial, 430 50, 0, 430 50, 200, from(red), to(#000))
                               
  
  CSS

  Shadows

  text-shadow: 
   rgba(64, 64, 64, 0.5) 
   0px 
   0px 
   0px; 
  
  box-shadow: rgba(0, 0, 128, 0.25) 0px 0px 0px;
  Shadows example
  CSS

  Instant Web 2.0 (just add sliders)

  text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0 0px 0px; 
   
  background: 
   -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, 
            from(rgba(200, 200, 240, 0)), to(rgba(255, 255, 255, 0)));
   
  border-radius: 0px; 
   
  -webkit-box-reflect: below 10px
   -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, 
            from(transparent), to(rgba(255, 255, 255, 0)));
  
  Web 2.0 Logo Creatr
  CSS

  Background enhancements

  Background sizing

  #logo {
   background: url(logo.gif) center center no-repeat;
   background-size: 
    ; 
  }
  

  Resize me! »

  Multiple backgrounds

  div {
   background: url(src/zippy-plus.png) 10px center no-repeat, 
         url(src/gray_lines_bg.png) 0 center repeat-x;
  }
        
  Test
  CSS

  Border image

  Border image No.1
  Border image No.2
  Border image No.3
  Border image No.4
  Border image No.5
  -webkit-border-image: url(border_image_1.png) ; border-width: 10px;
  CSS

  Flexible Box Model

  .box {
   display: -webkit-box;
   -webkit-box-orient: ;
  }
  .box .one, .box .two {
   -webkit-box-flex: 1;
  }
  .box .three {
   -webkit-box-flex: 3;
  }
  
  Box one
  Box two
  Box three
  CSS

  Flexible Box Model

  .box {
    display: -webkit-box;
    -webkit-box-pack: ;
    -webkit-box-align: ;
   }
  
  CSS

  Transitions

  #box.left {
   margin-left: 0;
  }
  #box.right {
   margin-left: 1000px;
  }
   
  document.getElementById('box').className = 'left'; 
  document.getElementById('box').className = 'right'; 
  
  #box {
   -webkit-transition: margin-left 1s ease-in-out;
  }
   
  document.getElementById('box').className = 'left'; 
  document.getElementById('box').className = 'right'; 
  
  CSS

  Transforms

  Hover over me:

  -webkit-transform: rotateY(45deg);
  -webkit-transform: scaleX(25deg);
  -webkit-transform: translate3d(0, 0, 90deg);
  -webkit-transform: perspective(500px)
  
  #threed-example {
   -webkit-transform: rotateZ(5deg);
   
   -webkit-transition: -webkit-transform 2s ease-in-out;
  }
  #threed-example:hover {
   -webkit-transform: rotateZ(-5deg);
  }
  

  Now press 3!

  CSS

  Animations

  @-webkit-keyframes pulse {
   from {
    opacity: 0.0;
    font-size: 100%;
   }
   to {
    opacity: 1.0;
    font-size: 200%;
   }
  }
   
  div {
   -webkit-animation-name: pulse;
   -webkit-animation-duration: 2s;
   -webkit-animation-iteration-count: infinite;
   -webkit-animation-timing-function: ease-in-out;
   -webkit-animation-direction: alternate;
  }
  

  *Please make a better use of it. We don't want a new blink tag ;)

  Pulse!

  Nuts & Bolts

  Improvements to the core platform

  HTML5 Performance & Integration
  JS

  New Selectors

  Finding elements by class (DOM API)

  var el = document.getElementById('section1');
  el.focus();
   
  var els = document.getElementsByTagName('div');
  els[0].focus();
   
  var els = document.getElementsByClassName('section');
  els[0].focus();

  Finding elements by CSS syntax (Selectors API)

  var els = document.querySelectorAll("ul li:nth-child(odd)");
  var tds = document.querySelectorAll("table.test > tr > td");
  var el = document.querySelector("table.test > tr > td"); // el == tds[0]
  
  HTML JS

  Custom data-* attributes

  Define, store, and retrieve custom data on the DOM.

  <div id="out" data-id="good" data-name="joe" data-screen-name="user1"></div>
   
  // Add new data attributes via JS.
  var el = document.querySelector('#out');
  el.setAttribute('data-foo', 'bar');
   
  var html = [];
  for (var key in el.dataset) {
   html.push(key, ': ', el.dataset[key], '<br>');
  }
   
  el.innerHTML = html.join('');
  

  Output:

   
  id: good
  name: joe
  screenName: user1
  foo: bar
  
  JS

  Element.classList

  <div id="main" class="shadow rounded"></div>
   
  var el = document.querySelector('#main').classList;
  el.add('highlight');
  el.remove('shadow');
  el.toggle('highlight');
   
  console.log(el.contains('highlight')); // false
  console.log(el.contains('shadow')); // false
  console.log(el.classList.toString() == el.className); // true
  

  Output:

   
  <div id="main" class="rounded"></div>
  
  JS

  History API

   
  link.addEventListener('click', function(event) {
   // manually add a value to the history stack
   // without making the browser load any new page
   history.pushState('Contact Page Form', 'Contact Page', '/contact');
  });
   
  // capture navigation in case we want to change,
  // for instance, some content when it changes
  window.addEventListener('popstate', function(event) {
   document.querySelector('h1').innerText = event.state; // 'Contact Page Form'
  });
  

  See it today?

  • Modern Browsers
  • Mobile Browsers
  • Chrome extensions/Firefox Jetpack/Safari extensions

  Chrome Frame

  • Minimal effort for bringing IE6, 7 and 8 up to the latest HTML5 technologies
  • Two ways to get your websites ready for Chrome Frame:

  Client side:

  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="chrome=1">

  Server side:

  X-UA-Compatible: chrome=1

  Try to load this presentation in IE!

  HTML5 ~= HTML + CSS + JS

  HTML5 = Next Generation Features for Modern Web Development