Học lập trình web PHP

Học lập trình web PHP

19/10

Học lập trình web PHP

  • Phân tích lổ hỏng upload file và cách phòng chống (P1)
  • Hiện nay, rất nhiều website ở Việt Nam bị hack, phần lớn là do dự bất cẩn của người lập trình, hay nói chính xác hơn là các công ty phát triển web không chú trọng về bảo mật, hoặc họ không biết lập trình bảo mật như thế nào?. Phần còn lại là do webmaster kém hiểu biết hoặc họ không quan tâm về website do họ quản li, và website của họ không sớm thì muộn sẽ bị hack, vấn đề chỉ còn là thời gian!

    Chi tiết

Total: 12
Top